Taiwan to open tourism to more mainland cities

Updated: 2013-06-16 14:43

(Xinhua)

  Comments() Print Mail Large Medium  Small 分享按钮 0

XIAMEN - Residents in 13 mainland cities will be eligible to visit Taiwan as individual tourists under a new cross-Strait agreement, the National Tourism Administration announced on Sunday.

The 13 cities include Shenyang, Zhengzhou, Wuhan, Suzhou, Ningbo, Qingdao, Shijiazhuang, Changchun, Hefei, Changsha, Nanning, Kunming and Quanzhou, said Shao Qiwei, head of the administration.

Taiwan has previously opened individual tourism to 13 mainland cities, including Beijing, Shanghai, Xiamen, Tianjin, Nanjing, Chongqing, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Jinan, Shenzhen, Fuzhou and Xi'an.